דילוג לתוכן

מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2023

ג. אופן הגשת ההצהרה

הסבר כללי

סעיף 73 לחוק מסוי מקרקעין קובע כי המוכר והרוכש זכות במקרקעין חייבים למסור הצהרה למנהל על ביצוע העסקה.

סעיף 112 לחוק קובע כי המנהל רשאי לקבוע טפסים הדרושים לביצוע החוק ומשקבע טפסים כאמור, לא ישתמש אדם אלא בהם.

לצורך הגשת ההצהרה כאמור, קבע המנהל 3 טפסים על פי חלוקה לסוג הנכס הנמכר:

טופס מספר 7000 המיועד להגשת הצהרה על מכירה/רכישה של דירת מגורים מזכה פטורה ממס שבח שאינה כוללת זכויות בנייה בלתי מנוצלות (כולל פטור עד תקרה וחיוב על החלק העודף).

טופס מספר 7000/ב - המיועד להגשת הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין שהריווח ממכירתה נתון לשומת מס הכנסה ואשר בגין מכירתה מבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק (הטופס מיועד לדיווח על מכירת/רכישת נכס של קבלן).

טופס מספר 7002 - המיועד להגשת הצהרה על מכירת/רכישת כל זכות במקרקעין שאינה מנויה על הנכסים המפורטים בהצהרות לעיל.

 

• סעיף 76 א' לחוק קובע כי שר האוצר באישור ועדת הכספים רשאי לקבוע כי ההצהרות ומסמכים נלווים יוגשו באופן מקוון.

בתאריך 11.07.2017 אושרו על ידי וועדת הכספים התקנות בדבר הגשת הצהרות מסמכים, בקשה לתיקון שומה והשגה באופן מקוון. בתקנות ובכללים שפורסמו ברשומות ביום 15.10.2017 נקבע, בין היתר, כי הגשת הצהרה לפי סעיף 73 ומסמכים נלווים לפי סעיף 96 באופן מקוון יחולו כחובה מיום 1.12.2017.

בתקנות נקבע כי ניתן להגיש הצהרה ומסמכים באופן מקוון באחת משתי הדרכים הבאות:

 • מוכר/רוכש המיוצג על ידי עו''ד יגיש הצהרה באמצעות המייצג (מערכת שבח.נט)
 • מוכר/רוכש שאינו מיוצג יגיש באמצעות מחשב ציבורי (מחשב המוצב במשרד מיסוי מקרקעין לצורך הגשת הצהרות וטפסים באופן מקוון).

 

חריגי הגשת הצהרה באופן מקוון

בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע''ח – 2017 נקבעו שני מקרים בהם ניתן להגיש הצהרה ומסמכים באופן שאינו מקוון:

1. עורך דין אשר גילו היה 66 או יותר ביום 15.10.2017 (מועד פרסום תקנות מיסוי מקרקעין דיווח מקוון) שמגיש מסמך מקרקעין בשם חייב, רשאי להגיש מסמך מקרקעין באופן שאינו מקוון. עורך דין שמבקש להגיש בהתאם הצהרה ידנית, ישתמש באחד מהטפסים הייעודיים הבאים (הטפסים נמצאים באתר רשות המסים):

טופס 7000 לעורכי דין מורשים
טופס 7000/ב לעורכי דין מורשים
טופס 7002 לעורכי דין מורשים

דגשים

 • עורך דין שעומד בתנאים ומבקש להגיש הצהרה בדרך זו יכול לעשות זאת רק לגבי המוכר/רוכש אותו הוא מייצג (ובהתאם הוא שיופיע במרשמים כמייצג בשומה).
 • שימוש בטופס והגשתו על ידי מי שאינו עו''ד או על ידי מי שאינו עו''ד שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017 כאמור לא יהווה הצהרה והוא יוחזר למגיש.

2. בתקנות ניתנה סמכות למנהל מס שבח לאשר דיווח שאינו מקוון במקרה בו חייב בהגשת מסמך איננו מיוצג על ידי עו''ד, והוכח להנחת דעתו של המנהל כי החייב אינו יכול להגיע למשרדי הרשות מפאת מגבלות פיזיות או מכיוון שנמצא מחוץ לישראל.

מכאן, שחייב המבקש להגיש מסמך שלא באופן מקוון, לקבל תחילה את אישור המנהל.

הפניה למנהל תהיה בכתב באמצעות טופס ''בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון'' (טופס 7100) והיא תכלול את פרטי החייב, פרטי העסקה והסיבה בגינה החייב לא יכול להגיע למשרדי הרשות. לבקשה יצרף המבקש מסמכים תומכים.

בנוסף, יצרף המבקש מראש טופס הצהרה ייעודי ידני, מלא על כל סעיפיו (7000/7000ב/7002). המנהל יטפל בבקשה בהקדם ויודיע למבקש אם הוא מאשר הגשה שאינה מקוונת או שהוא דוחה הבקשה.
אישר המנהל הגשה שאינה מקוונת, ישלח למבקש מכתב אישור ויעביר את טופס ההצהרה למשרד מיסוי מקרקעין האזורי לצורך קליטתו.
דחה המנהל הבקשה, יודיע על כך למבקש בכתב ועל החייב תחול חובת הגשת דיווח באופן מקוון בלבד.

באתר רשות המסים תחת נושא מיסוי מקרקעין וחובת דיווח מקוון מוצג מידע רחב בנושא, כולל: נוסח התקנות והכללים, שאלות ותשובות, מצגות הסבר להגשה מקוונת, הגשה באמצעות מחשב ציבורי המורשים להגיש הצהרה ידנית והטפסים היעודיים לנושא ופרטי מרכז התמיכה.

שלבי הגשת הצהרה מקוונת

 

שלבי הגשת הצהרה מקוונת

 1. בחירת טופס ההצהרה המקוון המתאים (7000/7000ב/7002) וציון מגיש ההצהרה (המוכר/ הרוכש/המוכר והרוכש).
 2. מילוי כל שדות החובה בטופס כולל השומה העצמית (שומה עצמית למס רכישה יש לערוך כחלק מההצהרה, ושומה עצמית למס שבח ניתן לערוך באמצעות ''מחשבון שומה עצמית'' שבמערכת שבח.נט או באמצעות תוכנה אחרת ובמקרה זה יש לסרוק ולשלוח באופן מקוון את החישוב. המערכת שומרת את המידע המוזן להצהרה באופן אוטומטי ולכן ניתן להשלים טיוטת הצהרה שמולאה חלקית).
 3. שליחת ההצהרה המלאה באופן מקוון וקבלה מיידית של מספר השומה (המערכת בודקת מילוי השדות וחוסמת שליחה אם קיים חוסר. ככל שכל השדות מולאו ניתן להוסיף לפני השליחה הערות המייצג. ניתן להדפיס את טופס ההצהרה גם לפני שליחתו ובתנאי שכל שדות החובה מולאו).
 4. הפקת טופס חתימות מקוצר (לכל טופס הצהרה יש טופס מקוצר מתאים). ניתן להפיק טופס מובנה שכולל את כל הפרטים לפני שליחת ההצהרה ובתנאי שכל שדות החובה מולאו בהצהרה, או להפיקו לאחר שלמות ההצהרה. כמו כן קיימים טפסים למילוי ידני גם בעמוד הבית של מערכת המייצגים.
 5. החתמת המצהיר על הטופס המקוצר לאחר שהוזהר כי עליו להצהיר על נתוני אמת.
 6. סריקת הטופס המקוצר ושליחתו באופן מקוון מלשונית ''שליחת מסמכים'' שבמערכת שבח.נט (בהגשה באמצעות המחשב הציבורי הטופס והמסמכים הנלווים יסרקו על ידי המשרד האזורי).
 7. סריקת כל המסמכים הנלווים להצהרה (חוזה/ניכויים/נסח טאבו/חשבון ארנונה וכו') בקובץ אחד לכל נושא ושליחת הקבצים באמצעות לשונית ''שליחת מסמכים''.

 

טופסי ההצהרה

טופסי ההצהרה מיועדים לשמש הן את המוכר והן את הרוכש. לפיכך, חלקים מסוימים בטופס משותפים לשני הצדדים לעסקה.
ניתן להשתמש בטופס אחד לדיווח על מכירה/רכישה בידי מספר מוכרים/רוכשים באותה עסקה.

להלן המבנה של טופסי ההצהרה:

 • כותרת - זיהוי הגורם מגיש ההצהרה (מוכר ו/או רוכש) וזיהוי הנכס הנמכר
 • חלק א - פרטי הצדדים לעסקה ופרטי עורך הדין המייצג
 • חלק ב - פרטים על ההצהרה, מסלול המסוי ותשלומים (בטופס המקוון משולב חלק זה עם חלק ה' / ו')
 • חלק ג - פרטי הזכות הנמכרת (נתונים משותפים למוכר ולרוכש)
 • חלק ד - פרטי העסקה (נתונים משותפים למוכר ולרוכש)
 • חלק ה - הצהרת המוכר
 • חלק ו - הצהרת הרוכש
 ניתן לקבל מידע על שיוך יישוב למשרד אזורי באתר האינטרנט של הרשות - taxes.gov.il

סימנייה